สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ องค์ความรู้ ในการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  

ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2021)) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม

Topics of interest (include but not limited to)

 • Big Data Analytics and Mining
 • Algorithms and systems for big data search and analytics
 • Machine learning for big data
 • Predictive analytics and simulation
 • Big data visualization and interactive data exploration
 • Big data mining applications
 • Knowledge extraction, discovery, analysis, and presentation
 • Big Data Platforms and Technologies
 • Big data processing frameworks and technologies
 • Big data services and application development methods and tools
 • Big data quality evaluation and assurance technologies
 • Big data system reliability, dependability, and availability
 • Open-source development and technology for big data
 • Big Data as a Service (BDaaS) platform and technologies
 • Big Data and Machine Learning Applications and Experiences
 • Innovative big data applications and services
 • Big data analytics in the public sector
 • Large-scale recommendation systems
 • Link and graph mining, social network mining
 • Mobility and big data
 • Stream data mining
 • Real-world and large-scale practices of big data

Important Dates

Paper submission deadline: Apr 30, 2021
Notification of acceptance: May 28, 2021 
Camera-ready submission: June 25, 2021 
Regular registration deadline: July 30, 2021

 

Organizing Committee

Government Big Data Institute (GBDi), Digital Economy Promotion Agency, Ministry of Digital Economy and Society
E-mail: gbdi-conference@depa.or.th